بایگانی برچسب: بهاربند

بهاربند

بهاربند

محوطۀ حصاربندی‌شده‌ای در کنار اصطبل سرپوشیده که برای گردش روزانۀ دام‌ها در بهار و تابستان احداث می‌شود را بهاربند گویند. در بعضی گاوداری ها سه سمت سالن بسته و یک سمت باز می باشد.فضای جلویی قسمت باز بهاربند نام دارد. بهاربند به چه صورتی باید باشد؟ برای داخل بهاربند اینکه به ازای چند راس یک […]