جامع‌ترین دوره تغذیه و جیره‌نویسی در کشور مخصوص گاو، گوسفند و بز